Dr Anita Bernatek-Jakiel

dr Anita Bernatek-Jakiel

Asystent (naukowy)

pok. 2.41
tel. 12-664-5279
anita.bernatek@uj.edu.pl

Zainteresowania badawcze: Erozja gleb, szczególnie wpływ sufozji na rozwój rzeźby w różnych strefach morfoklimatycznych. Współczesne procesy morfogenetyczne. Rozwój rzeźby obszarów górskich. Koncepcja korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym. Przyrodnicze uwarunkowania planowania przestrzennego.

  Anita Bernatek-Jakiel on ResearchGate

Granty:

 • Kierownik grantu SONATINA 1 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2017/24/C/ST10/00114) pt. Detekcja form sufozyjnych i mechanizm działania sufozji na przykładzie Bieszczadów (Karpaty Wschodnie); 2017–2020.
 • Kierownik grantu PRELUDIUM 3 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2012/05/N/ST10/03926) pt. Rola sufozji w rozwoju rzeźby gór średnich (na przykładzie Bieszczadów), opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień; 2013–2016.

Stypendia:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca; 2019
 • Stypendium doktorskie ETIUDA 3 finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2015/16/T/ST10/00505); opiekun: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień; 2015–2017.

PUBLIKACJE

Artykuły w czasopismach międzynarodowych z tzw. listy filadelfijskiej:

 1. Bernatek-Jakiel, A., Jakiel, M., 2021. Identification of soil piping-related depressions using an airborne LiDAR DEM: Role of land use changes. Geomorphology 378, 107591. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107591
 2. Bernatek-Jakiel, A., Bruthans, J., Vojtíšek, J., Stolarczyk, M., Zaleski, T., 2020. Sediment detachment in piping-prone soils: Cohesion sources and potential weakening mechanisms. Earth Surface Processes and Landforms 45, 3185–3201. DOI: https://doi.org/10.1002/esp.4959
 3. Bernatek-Jakiel, A., Gutiérrez, F., Nadal-Romero, E., Jakiel, M., 2019. Exploring frequency – size relationships of piping-related collapse sinkholes in different morphoclimatic environments. Geomorphology 345, 106845. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2019.106845
 4. Bernatek-Jakiel, A., Kondracka, M., 2019. Detection of soil pipes using ground penetrating radar. Remote Sensing 11 (16), 1864. DOI: https://doi.org/10.3390/rs11161864
 5. Kariminejad, N., Hosseinalizadeh, M., Pourghasemi, H.R., Bernatek-Jakiel, A., Alinejad, M., 2019. GIS‐based susceptibility assessment of the occurrence of gully headcuts and pipe collapses in a semi‐arid environment: Golestan Province, NE Iran. Land Degradation & Development. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3397
 6. Kariminejad, N., Hosseinalizadeh, M., Pourghasemi, H.R., Bernatek-Jakiel, A., Campetella, G., Ownegh, M., 2019. Evaluation of factors affecting gully headcut location using summary statistics and the maximum entropy model: Golestan Province, NE Iran. Science of The Total Environment 677, 281–298. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.306
 7. Jakiel, M., Bernatek-Jakiel, A., Gajda, A., Filiks, M., Pufelska, M., 2019. Spatial and temporal distribution of illegal dumping sites in the nature protected area: the Ojców National Park, Poland. Journal of Environmental Planning and Management 62, 286–305. DOI: https://doi.org/10.1080/09640568.2017.1412941
 8. Bernatek-Jakiel, A., Poesen, J., 2018. Subsurface erosion by soil piping: significance and research needs. Earth-Science Reviews 185, 1107–1128. DOIhttps://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.08.006
 9. Bernatek-Jakiel, A., Wrońska-Wałach, D., 2018. Impact of piping on gully development in mid-altitude mountains under a temperate climate: a dendrogeomorphological approach. Catena 165, 320–332. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.02.012
 10. Bernatek-Jakiel, A., Vannoppen, W., Poesen, J., 2017. Assessment of grass root effects on soil piping in sandy soils using the pinhole test. Geomorphology 295, 563–571. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.08.027
 11. Bernatek-Jakiel, A., Jakiel, M., Krzemień, K., 2017. Piping dynamics in mid-altitude mountains under a temperate climate: Bieszczady Mts., Eastern Carpathians. Earth Surface Processes and Landforms 42, 1419–1433. DOI:
 12. Bernatek-Jakiel, A., Kondracka, M., 2016. Combining geomorphological mapping and near surface geophysics (GPR and ERT) to study piping systems. Geomorphology 274, 193–209. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.09.018
 13. Bernatek-Jakiel, A., Kacprzak, A., Stolarczyk, M., 2016. Impact of soil characteristics on piping activity in a mountainous area under a temperate climate (Bieszczady Mts., Eastern Carpathians). Catena 141, 117–129. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.03.001
 14. Bernatek, A., 2015. The influence of piping on mid-mountain relief: a case study from the Polish Bieszczady Mts. (Eastern Carpathians). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 10, 1, 107–120.

Artykuły w czasopismach międzynarodowych (inne):

 1. Bernatek, A., 2013. Ecological Corridors in Land Use Planning Policy in Poland. European Geographer, Special issue: Scientific Symposium 2012, 11, 22–25.

 Artykuły w czasopismach polskich:

 1. Bernatek-Jakiel, A., Jakiel, M., Krzemień, K., 2016. Formy sufozyjne w Bieszczadach (Karpaty Wschodnie), Roczniki Bieszczadzkie 24, 249–262.
 2. Jakiel, M., Bernatek-Jakiel, A., 2015. Postrzeganie wybranych typów krajobrazu przez różne grupy kulturowe na przykładzie mieszkańców Krakowa i Stambułu, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 29, 93–107.
 3. Bernatek-Jakiel, A., Jakiel, M., Sobucki, M., 2015. Zmiany w systemie sufozyjnym na stokach Kińczyka Bukowskiego (Bieszczady Wysokie), Roczniki Bieszczadzkie 23, 239–250.
 4. Bernatek, A., 2014. Rola sufozji w rozwoju rzeźby – stan i perspektywy badań, Przegląd Geograficzny 86, 1, 53–76.
 5. Jakiel, M., Bernatek, A., Ostafin, K., 2013. Ocena wdrażania koncepcji zielonej infrastruktury w województwie małopolskim na przykładzie autostrady A4, Problemy Ekologii Krajobrazu 36, 23–33.
 6. Bernatek, A., 2013. Małe elektrownie wodne w systemie planowania przestrzennego w Polsce, Inżynieria Ekologiczna 33, 7–12.
 7. Bernatek, A., 2012. Uwarunkowania rozczłonkowania stoków w Bieszczadach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 20, 230–246.
 8. Bernatek, A., Sobucki, M., 2012. Wykształcenie form sufozyjnych na stokach Kińczyka Bukowskiego (Bieszczady Wysokie), Roczniki Bieszczadzkie 20, 247–253.
 9. Bernatek, A., 2012. Koncepcja korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na szczeblu wojewódzkim, Studia KPZK PAN 142, 48–57.

 Rozdziały w monografiach międzynarodowych:

 1. Bernatek, A., 2015. Visualizing morphometric changes in a piping system using DEM and GIS analysis: the Bieszczady Mts., Poland, [in:] J. Jasiewicz, Zb. Zwoliński, H. Mitasova, T. Hengl (red.), Geomorphometry for Geosciences, Adam Mickiewicz University in Poznań – Institute of Geoecology and Geoinformation, International Society for Geomorphometry, Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 157–160.
 2. Jakiel, M., Bernatek, A., 2014. Assessment of the Ecological Corridors Network at Local Scale in the Context of Landscapes Changes – A Case Study from NE Poland, [in:] M. Luc, U. Somorowska, J. Szmańda (red.), Landscape Analysis and Planning, Geographical Perspectives, Springer Geography, IX, 245–256
 3. Bernatek, A., Jakiel, M., 2013. Landscape Perception and Its Implications in Tourism, [in:] N. Kozak, M. Kozak (red.), Tourism Research: An Interdisciplinary Perspective, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 95–107.
 4. Bernatek, A., Jakiel, M., 2012. Landscape perception – a cross-cultural comparison between Polish and Turkish people, [in:] M. Kozak, N. Kozak (red.), Proceedings Book, 2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference, 24–29 April 2012, Turkey, 1294–1307.
 5. Bernatek, A., 2007. Kashubians in Poland, Congress Report, Euromediterranean Regional Congress EGEA „Challenging Europe – facing ideas, finding solutions”, Pohorje 2006, wyd. Slovenian Young Geographers’ Association, Ljublana, 39–42.

Monografie i rozdziały w monografiach polskich:

 1. Lewandowski, W., Kowalczyk, R., Bienias, S., Bernatek, A., Jakiel, M., Górny, M., Kupczyk-Kuriata, P., Bienias, A., Duduś, L., Gorczewski, A., Podgórski, T., Jakimiuk, S., 2015. Plan ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego, Fundacja WWF Polska, Agencja Wydawnicza EkoPress, 1–148.
 2. Bernatek, A., Jakiel, M., 2014. Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym (na przykładzie wybranych obszarów w Polsce Północnej), [w:] A. Maciejewska (red.), Seria Monografie „Gospodarka Przestrzenna”, Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią – szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne, III, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 233–242.
 3. Bernatek, A., 2012. Ocena wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych w planach zagospodarowania przestrzennego województw, [w:] S. Jakimiuk, N. Kryt (red.), Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce, Fundacja WWF Polska, Warszawa, 163–171.
 4. Jakimiuk, S., Górny, M., Struś, P., Bernatek, A., Dojlida, M., 2011. Plan udrażniania północnego i karpackiego korytarza ekologicznego w czterech wybranych miejscach, Fundacja WWF Polska, Białowieża–Warszawa, 1–60.
 5. Bernatek, A., 2011. Ocena wdrażania koncepcji korytarzy ekologicznych do planów zagospodarowania przestrzennego województw, Fundacja WWF Polska, Kraków, 1–100.
 6. Bernatek, A., 2006. Krajowe wyjazdy poznawcze, [w:] I. Walczak (red.), Sprawozdanie i historia Koła Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1981–2006, Kraków, 53–55.

 Stypendia i staże zagraniczne:

 1. Stypendium naukowe w ramach programu LPP ERASMUS, University of Valencia, Hiszpania, luty – czerwiec 2012 (5 miesięcy);
 2. Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) – Institute of Geography, University of Pécs, Węgry, luty – marzec 2013 (1 miesiąc);
 3. Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) – Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb, Chorwacja, maj 2014 (1 miesiąc);
 4. Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) – Department of Social Geography and Regional Development, Charles University in Prague, Czechy, luty 2015 (1 miesiąc);
 5. Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS) – Department of Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljna, Słowenia, listopad 2015 (1 miesiąc);
 6. Staż zagraniczny w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 3 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2015/16/T/ST10/00505) – Department of Earth and Environmental Sciences, The Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia, opiekun stażu: prof. Jean Poesen – październik 2016 – styczeń 2017 (4 miesiące);
 7. Staż zagraniczny w ramach grantu SONATINA 1 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2017/24/C/ST10/00114) – Department of Earth Sciences, University of Zaragoza, Hiszpania, opiekun stażu: prof. Francisco Gutiérrez – kwiecień – czerwiec 2018 (3 miesiące).

Projekty aplikacyjne:

 1. Wykonawca w projekcie Ramowy dokument dotyczący polityki przesiedleń – listopad 2014;
 2. Wykonawca w projekcie Plan Zarządzania Środowiskiem dla obszaru Chlewice – Porzecze oraz Polderu Marwickiego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej „Odra–Wisła” – 2015;
 3. Wykonawca w projekcie Plan Zarządzania Środowiskiem dla miasta Słubice w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej „Odra–Wisła” – 2015;
 4. Wykonawca w projekcie Projekt planów ochrony dla obszarów Natura 2000 (Ostoja Słowińska, Przybrzeżne Wody Bałtyku) oraz Słowińskiego Parku Narodowego; projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska (POIŚ. 05.03.00-00-274/10); październik 2013 – listopad 2014;
 5. Wykonawca w projekcie Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna Polski Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich na zlecenie Głównego Geodety Kraju; opracowanie arkuszy Wyżyny Krakowskiej w skali 1:100 000 i 1:500 000; maj – czerwiec 2014;
 6. Wykonawca w projekcie Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego Fundacji WWF Polska w ramach projektu Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ. 05.01.00-00-341/10) oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wrzesień 2013 – czerwiec 2014;
 7. Wykonawca w projekcie Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce – etap I na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, wykonawca: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński (kierownik projektu: dr Krzysztof Ostafin); sierpień – listopad 2012;
 8. Wykonawca w projekcie Uwarunkowania środowiskowe istotne przy realizacji małych elektrowni wodnych, Biuro Ekspertyz Środowiskowych, projekt na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie; marzec – maj 2012;
 9. Wykonawca w projekcie Ochrona gatunkowa rysia, wilka i niedźwiedzia w Polsce realizowanego przez WWF Polska przy dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG; grudzień 2010 – marzec 2011;
 10. Wykonawca w projekcie Plan udrażniania północnego i karpackiego korytarza ekologicznego w czterech wybranych miejscach Fundacji WWF Polska, we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży; lipiec – sierpień 2010.

Zajęcia dydaktyczne:

Terenowe metody badań przyrodniczych (ćwiczenia terenowe, geografia), Ćwiczenia z geomorfologii (ćwiczenia terenowe, ochrona środowiska), Geografia fizyczna stosowana (konwersatorium, geografia)