Dr Piotr Kłapyta

Dr Piotr Kłapyta
Adiunkt
pok. 3.23
tel.12-664-5293
piotr.klapyta@uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia,

Tematyka badań: Późnoglacjalna i holoceńska ewolucja rzeźby wysokogórskiej, geomorfologia glacjalna i peryglacjalna, sedymentologiczny zapis aktywności spływów gruzowych, wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na ewolucję rzeźby cyrków glacjalnych, paleogeograficzne znaczenie lodowców gruzowych, metody datowania względnego form w górach wysokich, problematyka kolonizacji wołoskiej Karpat

Obszary badawcze:
Tatry Zachodnie, Tatry Wysokie, Babia Góra, Tatry Nizne, Czarnohora, Świdowiec

Projekty badawcze:

 • Zlodowacenie Karpat Zachodnich podczas młodszego dryasu, NCN, realizator 2016-2019.
 • Wołosi w europejskiej i polskiej przestrzeni kulturowej. Migracje – osadnictwo – dziedzictwo kulturowe, NPRH, realizator, 2015-2019,
 • Karpaty Łączą mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej, UNEP/GRID Warszawa, Swiss Contribution, 2012-2015.
 • Georóżnorodność wybranych gmin Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego, projekt zamawiany dla Fundacji Beskid Zielony, kierownik dr W. Mróz, 2012.
 • Plan ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego – Charakterystyka, waloryzacja i ogólne zasady ochrony walorów krajobrazowych Gorczańskiego Parku Narodowego, kier. dr W. Mróz, 2012.
 • Geopark Dolina Wisłoka-Polski Texas, MOŚ, NFOŚ i GW, Warszawa – projekt zamawiany, 2011-2013,
 • Późnoglacjalny i holoceński etap ewolucji rzeźby wysokogórskiej na przykładzie Tatr Zachodnich, N N306 282235, MN i SW, – kierownik projektu indywidualnego, 2008-2010.
 • Plan ochrony Magurskiego Parku Narodowego – Operat kulturowy, identyfikacja infrastruktury ukrytej na terenie Magurskiego Parku Narodowego.

Wybrane publikacje:

 • Kłapyta P,  Zasadni J., Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak  P., 2016, Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains (East-Central Europe) based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data: a summary review. Quaternary International, 415, 126-144.
 • Zasadni J., Kłapyta P., 2016, From valley to marginal glaciation in alpine-type relief : Lateglacial glacier advances in the Pięć Stawów Polskich / Roztoka Valley, High Tatra Mountains, Poland, Geomorphology, 253, 406-424.
 • Zasadni J., Kłapyta P., 2014, The Tatra Mountains during the Last Glacial Maximum. Journal of Maps: 1-17.
 • Kłapyta P., 2014, Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym glacjale.[w:], A. Cedro (red.) Współczesne problemy badań geograficznych, 73-82.
 • Kłapyta P., 2013, Application of Schmidt hammer relative age dating to Late Pleistocene moraines and rock glaciers in the Western Tatra Mountains, Slovakia. Catena, 111: 104-121.
 • Kłapyta P., 2012, Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w późnym glacjale i holocenie, IGiGP UJ, 1-253.
 • Kłapyta P., 2011, Relative surface dating of rock glacier systems in the Žiarska Valley, Western Tatra Mountains, Slovakia, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 45, 7-19.
 • Kłapyta P., Kołaczek P., 2010, Multi-proxy analysis of the Subatlantic peat bog sediments from the Western Tatra Mts. (Poland), [w:] G. Christofides, N. Kantiranis, D. S., Kostopoulos, A. A., Chatzipetros (red.), Proceedings of the XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Special Volume 99, 503-511.
 • Kłapyta P., 2010, Przebieg deglacjacji Doliny Bystrej (Tatry Zachodnie, Słowacja) podczas ostatniego zlodowacenia w świetle analiz geomorfologicznych oraz datowania względnego form metodą młotka Schmidta, Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek.
 • Kłapyta P., 2009, Glacial and periglacial relief on the southern slopes of the Western Tatra Mts. (Slovakia) – the results of the first detailed geomorphological mapping of the Žiarska, Jamnicka, Račkova and Bystra Valleys. Landform Analysis, 10, 50-58.
 • Kłapyta P., Kołaczek P., 2009. The last millennium slope processes and antropogenic activity recorded in the sediments from the Pyszniańska glade, Western Tatra Mts. (Poland). Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 43, 145-163.
 • Zasadni J., Kłapyta P., 2009, An attempt to assess the modern and the Little Ice Age climatic snowline altitude in the Tatra Mountains. Landform Analysis, 10, 124-134.
 • Płaczkowska E., Kłapyta P., 2009, Charakterystyka środowiska przyrodniczego Pasma Lubania w aspekcie planowanej inwestycji narciarskiej [w:] R. Zadora (red.), Lubań. Przyrodniczo-kulturowe dziedzictwo turystyczną przyszłością regionu, Materiały pokonferencyjne, Kraków 19 czerwca 2008, Wyd. COTG PTTK, Kraków, 13-18.
 • Kłapyta P., 2008, The Structural influences on morphology of south-western slope of Chornohora Mountains between Mt. Hoverla and Mt. Pip Ivan (Eastern Carpathian Mountains), Annales Societates Geologicum Poloniae, 78, s. 37-49.
 • Kłapyta P., 2008, Reliktowe wały lodowo-morenowe (ice-cored moraines) w zachodniej części Cyrku Pyszniańskiego, Tatry Zachodnie, Prace Geograficzne, 120, 65-77.
 • Kłapyta P., 2007, Wykorzystanie wysoko rozdzielczego obrazu satelity Ikonos do opracowania mapy geomorfologicznej Tatr, Nowe pola badawcze, ujęcia teoretyczne i metody polskiej geografii, Wyd. UJ, Kraków, 32-45.

Zajęcia dydaktyczne: Geomorfologia gór, Metody badania rzeźby, Metody badań osadów czwartorzędowych, Strefy i regiony morfoklimatyczne, Geomorfologia Polski Południowej, Geoinformatyka, Ćwiczenia terenowe przedmiotowe z geomorfologii, Terenowe metody badań przyrodniczych, Geografia regionalna świata, Pracownia