Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski

Kaszowski

Ojciec Doc. Dr hab. Ludwik Kaszowski

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia, ruch pielgrzymkowy,

Tematyka badań: Geomorfologiczna działalność rzek. Rzeźba wybranych obszarów wysokogórskich i jej dynamika. Metody badań stosowanych w geomorfologii dynamicznej. Ruch pielgrzymkowy.

Praca w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Podczas pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim pełnił liczne odpowiedzialne funkcje. W latach 1979-1981 został powołany przez prof. dr hab. Mieczysława Hessa na sekretarza naukowego Instytutu Geografii UJ, w latach 1981-84 i 1991-94 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geografii UJ do spraw dydaktycznych, a później, w latach 1994-96 był dyrektorem Instytutu Geografii UJ. W latach 1981-84 i 1991-94 kierował Zakładem Geomorfologii IGUJ. W 1983 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Dydaktycznej Rady Instytutu Geografii i funkcję tą pełnił do 1995 r. W latach 1991-94 był przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej na studia w Instytucie Geografii UJ. Ponadto, w latach 1984-1995 był kierownikiem Stacji Naukowej IGUJ w Łazach koło Bochni. Za jego kierownictwa w latach 1988-1990 przeprowadzono remont i przebudowę budynku stacyjnego. Dzięki wielkiemu osobistemu zaangażowaniu, pomysłowości i zapobiegliwości przeprowadził Stację przez najtrudniejszy okres organizacji i rozwoju. W 1996 r. wstąpił do Zakonu Paulinów. Będąc w Zakonie, w 2001r. powrócił do pracy w IGiGP UJ, w 2004 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł nagle 6 czerwca 2017 r.

Wiele roczników geografów kojarzy jego pracę społeczną z Kołem Geografów UJ. To dzięki jego zaangażowaniu, pod jego przewodnictwem w latach 1976-1981 powstał i intensywnie działał Komitet Obchodów Jubileuszu 100-lecia Koła Geografów UJ. Efektem tych prac był wspaniale zorganizowany Jubileusz Koła Geografów tuż przed stanem wojennym w listopadzie 1981 roku i wydrukowany tom Historii Koła Geografów UJ.

Zainteresowania naukowe:
Swe zainteresowania naukowe O. doc. L. Kaszowski związał z klimatycznym kierunkiem w geomorfologii. Jako pierwszy w ośrodku krakowskim rozpoczął gruntowne badania nad mechanizmem, natężeniem i skutkami morfologicznymi procesów fluwialnych, modelujących koryta potoków karpackich i wyżynnych. Zakres prowadzonych przezeń badań fluwialnych był poszerzany, a zespół zainteresowanych nimi osób stale się powiększał. Wśród problematyki dotyczącej systemów korytowych podejmowanej przez ojca docenta L. Kaszowskiego wymienić należy m.in. zagadnienia teoretyczne i ogólne, z zakresu struktury koryt rzecznych i funkcjonowania systemów korytowych, morfologicznych skutków katastrofalnych powodzi, typologii koryt rzecznych oraz ingerencji człowieka w systemy korytowe i jej geomorfologicznych konsekwencji.

Inne pole zainteresowań L. Kaszowskiego to problematyka wysokogórska, która była przedmiotem badań indywidualnych i zespołowych w Hindukuszu (1977), Atlasie Marokańskim (1980), Tatrach (1986-1990), Andach peruwiańskich i ekwadorskich (1985-86) i Masywie Centralnym (1986-94).

Wybrane publikacje:

Struktura i dynamika koryt rzecznych:

 • Kaszowski L., 1965, Współczesne procesy erozji, transportu i sedymentacji rzecznej w zlewni Potoku Tenczyńskiego, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 13.
 • Kaszowski L., Kotarba A., 1966, Charaktereystyka morfodynamiczna koryta Sanu koło Myczkowiec, Spraw. z Pos. PAN, VII−XII.
 • Kaszowski L., Kotarba A., 1967, Charakterystyka morfodynamiczna Sanu koło Myczkowiec, Studia Geomorph. Carpatho−Balcanica, 1.
 • Kaszowski L., Kotarba A., 1968, Rozmiary przeobrażeń koryta Kobylanki podczas wezbrania z dnia 27.06.1965, Przegl. Geogr., 40, 2.
 • Kaszowski L., 1969, Z badań nad transportem rumowiska wleczonego w Dolinie Potoku Białego w Tatrach, Spraw. z Posiedz. PAN, VII−XII.
 • Kaszowski L., 1970, Współczesne kierunki badań nad procesami rzecznymi, Czasop. Geogr., 41, 3.
 • Kaszowski l., Kotarba A., 1970, Wpływ katastrofalnych wezbrań na przebieg procesów fluwialnych, na przykładzie potoku Kobylanka na Wyżynie Krakowskiej, Pr. Geogr. IG PAN, 80.
 • Kaszowski L., Niemirowski M., 1972, Trends of action and intensity of fluvial processes forming the bottoms of Carpathian valleys in the Holocene, Studia Geomorph. Carpatho−Balcan., 6.
 • Kaszowski L., 1973, Geomorfologiczna działalność Potoku Białego w Tatrach, Dokum. Geogr., 6.
 • Kaszowski L., 1973, Morphological activity of the mountain streams, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 31.
 • Kaszowski L., 1975, Morfodynamika koryta Potoku Białego w Tatrach, Folia Geogr. ser. Geogr.−Phys., 9.
 • Kaszowski L., Niemirowski M., Trafas K., 1976, Problems of the river channels in the Carpathian part of the Vistula basin, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 43.
 • Froehlich W., Kaszowski L., Starkel L., 1977, Studies of present−day and past river activity in the Polish Carpathians, [w:] River Channel Changes, K.J. Gregory (red.), Chichester–New York.
 • Kaszowski L., Krzemień K., 1977, Structure of mountain channel systems as examplified by chosen Carpathian streams, Studia Geomorph. Carpatho−Balcan., XI.
 • Kaszowski L., 1979, Dynamiczna typologia koryt rzecznych na obszarze Karpat i ich przedgórza, Spraw. z Pos. PAN, 21.
 • Kaszowski L., Krzemień K., 1979, Channel subsystem in the Tatra Mts., Studia Geomorph. Carpatho−Balcan, 13.
 • Kaszowski L., 1980, Struktura I typy koryt w dorzeczu Raby, Spraw. z Pos. PAN, I−VI.
 • Angiel M., Kaszowski L., 1992, Wykształcenie materiału dennego i warunki  hydrodynamiczne w korycie Starej Rzeki, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 88.
 • Chełmicki W., Kaszowski L., Święchowicz J., 1992, Zróżnicowanie i zmienność koncentracji materiału rozpuszczonego w zlewni Starej Rzeki,  Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 88.

Metody badań koryt rzecznych:

 • Kaszowski L., 1970, Methods of investigation of contemporary fluvial processes applied in the Kraków center, Studia Geomorph. Carpatho− Balcan, 4.
 • Kaszowski L., 1970, Outline of methods for investigating fluvial processes in the valley of Potok Biały in the Tatra Mts., Studia Geomorph. Carpatho−Balcan., 4.
 • Kaszowski L., Krzemień K., 1976, Metody badań morfostatyki i morfodynamiki koryt potoków górskich, Materiały Terenowej Konfererencji Naukowej Wykształcenie młodoczwartorzedowych aluwiów rzek karpackich i ich znaczenie surowcowe, Kraków.
 • Kaszowski L., Krzemień K., 1986, Metody typologii koryt rzecznych, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 67.
 • Kamykowska M., Kaszowski L., Krzemień K., 1999, River channel mapping instruction. Key to the river bed description, [w:] K. Krzemień (red.), River channels – pattern, structure and dynamics, Pr. Geogr. IG  UJ, 104.
 • Kaszowski L., Krzemień K., 1999, Classification systems of mountain river channels, [w:] K. Krzemień (red.), River channels – pattern, structure and  dynamics, Pr. Geogr. IG UJ, 104.
 • Chełmicki W., Kaszowski L., Święchowicz J., 1992, Zróżnicowanie i zmienność koncentracji zawiesiny w zlewni Starej Rzeki, Zesz. Nauk.  UJ, Pr. Geogr., 88.

Współczesne procesy morfogenetyczne:

 • Kaszowski L., Kotarba A., Niemirowski M., Starkel L., 1966, Maps of Contemporaneous morphogenetic processes in southern Poland, Bull. De  l´Accad. Pol. d. Sci. ser. geol. et geogr., 14, 2.
 • Gerlach T., Kaszowski L., Kotarba A., 1978, Metody badania współczesnych procesów morfogenetycznych w Polskich Karpatach,  Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 45.
 • Kaszowski L., 1983, Piętra morfogenetyczne Hindukuszu Afgańskiego, Spraw. z Pos. PAN, VII−XII.Kaszowski L., 1984, Morphogenetic altitudinal zonation of the Hindu Kush Munjan Mts., Abstract, IGC, Paris.
 • Kaszowski L., 1984, Morphogenetic vertical zones of the Hindu Kush Munjan Mts. Afghanistan, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 61.
 • Kaszowski L., 1984, Vertical differentiation of the dynamics of the mountain relief in the Hindu Kush Mts., Afghanistan, Studia Geomorph.  Carpatho−Balcan., 18.
 • Kotarba A., Kaszowski L., Krzemień K., 1987, High mountain denudational system of the Polish Tatra Mountains, Geographical Studies, Special Issue, 3, Wrocław.
 • Kaszowski L., Krzemień K., 1989, Quelques aspects du modele actuel des Monts Dore et des Tatras, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 76.
 • Kaszowski L., 1992, Altitudinal alteration of the morphological systems in the Rio Checras basin of the Peruvian Andes, Geographia Polonica, 60.

Rzeźba i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego obszarów górskich i pogórskich:

 • Gil E., Kaszowski L. i in. 1967, Wody podziemne południowej części Wyżyny Krakowskiej, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 16.
 • Ek C., Kaszowski L., Kobylecki i in., 1969, Some analysis of the CO2 content of the air in five Polish caves, Zeitschrift f. Geomorph., 13, 3.
 • Kaszowski L., Ralska−Jasiewiczowa M., 1972, The site I−4. Smerek, Excursion Guide−−Book, Symp. Of the INQUA Comm. On Studies of the Holocene, Kraków.
 • Kaszowski L., 1976, Morfodynamiczna charakterystyka dorzecza Białej Dunajcowej, Studia Ośrodka Dokum. Fizjograf., 5.
 • Borowiec W., Kaszowski L., Niewodniczański J., 1980, Glacier Broggi and ice sampling site, Pr. Mineralog., 64.
 • Kaszowski L., 1984, Współczesne zlodowacenie Afgańskiego Hindukuszu Środkowego, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 58.
 • Kaszowski L., Kotarba A., Krzemień K., 1984, Badania geomorfologiczne w Tatrzańskim Parku Narodowym, Parki i Rezerwaty w Polsce, Białowieża.
 • Kaszowski L., 1985, Rzeźba i modelowanie gór wysokich strefy suchej na przykładzie Hindukuszu Munjan, Rozpr. Habilit. UJ., 94.
 • Kaszowski L., Krzemień K., Libelt P., 1988, Postglacjalne modelowanie cyrków lodowcowych w Tatrach Zachodnich, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 71.
 • Kaszowski L., 1995, Carte géomorphologique du Puy−de−Sency (Massif Central Francais), [w:] Milieu naturel et activitiés socio−économiques dans les montagnes (Carpates – Massif Central), Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 99.
 • Kaszowski L., 1995, Ogólna charakterystyka progu Pogórza Karpackiego między Rabą a Uszwicą, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat, Wyd. IG UJ, Kraków.
 • Kaszowski L., 1995, Obieg zanieczyszczeń i przeobrażanie geosystemów progu Pogórza Karpackiego między Rabą a Uszwicą, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat, Wyd. IG UJ, Kraków.
 • Izmaiłow B., Kaszowski L., Krzemień K., Święchowicz J., 1995, Rzeźba, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Wyd. UJ, Kraków.
 • Kaszowski L., Święchowicz J., 1995, Budowa geologiczna progu Pogórza Karpackiego między Rabą i Uszwicą, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat, Wyd. IG UJ, Kraków.
 • Kaszowski L., Święchowicz J., 1995, Rzeźba progu Pogórza Karpackiego między Rabą i Uszwicą, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat,  Wyd. IG UJ, Kraków.
 • Kaszowski L., Tutaj A., 1995, Struktura zlewni progu Pogórza Karpackiego między Rabą i Uszwicą, [w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat, Wyd. IG UJ, Kraków.
 • Kaszowski L., 1999, O lodowcach w Hindukuszu Munjan, Pam. Pol. Tow. Tatrz., 8.

Metodologia badań środowiska przyrodniczego:

 • Kaszowski L., 1991, Stacja Naukowa Instytutu Geografii UJ w Łazach – cele i zadania, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 83.
 • Kaszowski L., 1992, Program i zasady funkcjonowania Stacji Naukowej Instytutu Geografii UJ, Przewodnik 41 Zjazdu PTG, Kraków.[w:] L. Kaszowski (red.), Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat, Wyd. IG UJ, Kraków.
 • Gerlach T., Kaszowski L., Niemirowski M., Ziętara T., 1979, Współczesne procesy geomorfologiczne,[w:] K. Trafas (red.), Atlas Miejskiego Województwa Krakowskiego, U.M. Krakowa, KNG PAN O. Kraków, Kraków.

Mapy geomorfologiczne:

 • Gerlach T., Kaszowski L., Niemirowski M., Ziętara T., 1981, Współczesne procesy geomorfologiczne,[w:] K. Trafas (red.), Atlas Województwa Bielskiego, KNG PAN O. Kraków, U.W. Bielsko−Biała, Kraków.
 • Kaszowski L., Kotarba A., 1982, Współczesne procesy geomorfologiczne, [w:]Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego, TPN, PTPNoZ, Zakopane–Kraków.
 • Gerlach T., Kaszowski L., Niemirowski M., Ziętara T., 1988, Współczesne procesy geomorfologiczne,[w:] K. Trafas (red.), Atlas Województwa Tarnowskiego, KNG PAN O. Kraków, U.W.Tarnów, Kraków.