Dr hab. Jolanta Święchowicz

Dr hab. Jolanta Święchowicz
Adiunkt
pok. 2.36
tel.12-664-5272
j.swiechowicz@geo.uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia

Tematyka badań: Geomorfologia dynamiczna: procesy stokowe i fluwialne w zlewniach użytkowanych rolniczo, wartości progowe opadów inicjujących procesy erozyjne, zdarzenia ekstremalne i katastrofalne w obszarach wyżynnych i górskich. Ocena wpływu działalności człowieka na rzeźbę terenu. Katastrofy naturalne i antropogeniczne.

Projekty badawcze:

 • Rola progów opadowych w przebiegu procesów erozyjnych na stokach użytkowanych rolniczo w obszarach pogórskich, (NN 306 048334 – kierownik projektu: dr Jolanta Święchowicz), 2008-2011, kierownik projektu.
 • Threshold Values for Linkage of Slope and Fluvial Processes in Agricultural Catchments in Different Climate Areas, (Fulbright Research Grant, USA, Fort Worth, Texas Christian University – kierownik projektu: dr Jolanta Święchowicz), 2007-2008, kierownik projektu.
 • Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania spłukiwania w Polsce, (KBN PB 2P04E 053 30 – kierownik projektu: dr hab. Ewa Smolska), 2006-2009, główny wykonawca.
 • Znaczenie opadów atmosferycznych w kształtowaniu dynamiki dostawy i odprowadzania biogenów ze zlewni pogórskich o różnym użytkowaniu, (KBN 3 P04G 050 22 – kierownik projektu: dr Mirosław Żelazny), 2002-2004, udział.
 • Obieg i transformacja antropogenicznych zanieczyszczeń w obrębie geoekosystemów progu Pogórza Karpackiego,  (PB 0389/P2/93/04 – kierownik projektu: doc. dr hab. Ludwik Kaszowski), 1993-1995, udział.

Wybrane publikacje:

 • Święchowicz J., 2018, The assessment of influence of soil erosion by water in the transformation of agricultural slopes of the Wiśnicz Foothills, Landform Analysis 36, 85–95.
 • Święchowicz J., 2018, Ocena znaczenia erozji wodnej gleby w rozwoju rzeźby progu Pogórza Wiśnickiego, [w:] W. Bochenek, M. Kijowska-Strugała, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: ocena funkcjonowania i kierunków zmian środowiska przyrodniczego Polski na podstawie wieloletnich badań stacjonarnych, Szymbark: Stacja Badawcza IGiPZ PAN, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gorlice-Szymbark, 261-267.
 • Święchowicz J., 2017, Assessment of natural and anthropogenic conditions for soil erosion by water in agricultural catchment in Poland, Geographia Cassoviensis 11(1), 89-105.
 • Święchowicz J., 2016, Podatność na erozję wodną gleb wytworzonych z pyłowych utworów lessopodobnych (Przedgórze Brzeskie, Polska Południowa), [w:] J. Święchowicz, A. Michno (red.), Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 331-366.
 • Krzemień K., Michno A., Święchowicz J., 2016, Praca naukowa i dydaktyczna dr hab. Bogdany Izmaiłow, [w:] J. Święchowicz, A. Michno (red.), Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 15-62.
 • Święchowicz J., Michno A., 2016, Przedmowa, [w:] J. Święchowicz, A. Michno (red.), Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 1-9.
 • Święchowicz J., Michno A. (red.), 2016, Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 1-392.
 • Święchowicz J., 2014, Kropla drąży skałę?, Projektor Jagielloński 2: 61-62.
 • Łajczak A., Margielewski W., Rączkowska Z., Święchowicz J., 2014, Contemporary geomorphic processes in the Polish Carpathians under changing human impact, Episodes 37(1): 21-32.
 • Święchowicz J., 2013, Wskaźnik średniej rocznej erozyjności deszczu i spływu powierzchniowego (R) na przykładzie stacji meteorologicznej w Łazach k. Bochni (region klimatu Pogórza Karpackiego), Landform Analysis 24: 85-95.
 • Święchowicz J., 2012, Water erosion on agricultural foothill slopes (Carpathian Foothills, Poland), Zeitschrift für Geomorphologie 56 (Suppl.) 3: 21-35.
 • Święchowicz J., 2012, Wartości progowe parametrów opadów deszczu inicjujących procesy erozyjne w zlewniach użytkowanych rolniczo, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków; ss. 282.
 • Rączkowska Z., Łajczak A., Margielewski W., Święchowicz J., 2012, Recent landform evolution in the Polish Carpathians, [w:] D. Lóczy, M. Stankoviansky, A. Kotarba, (red.), Recent Landform Evolution. The Carpatho–Balcan–Dinaric Region, Springer Geography, Springer, 47101.
 • Święchowicz J., 2011, The development of ephemeral gullies in cultivated areas of Wiśnicz Foothills, Poland, [w:] W. Zgłobicki (red.), Human impact on gully erosion, Landform Analysis 17: 205–209.
 • Święchowicz J., 2010, Spłukiwanie gleby na użytkowanych rolniczo stokach pogórskich w latach hydrologicznych 2007–2008 w Łazach (Pogórze Wiśnickie), [w:] E. Smolska, J. Rodzik (red.), Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), Prace i Studia Geograficzne WGSR UW 45: 243263.
 • Święchowicz J., 2010, Ekstremalne spłukiwanie i erozja linijna na stokach użytkowanych rolniczo w polskich Karpatach fliszowych, [w:] E. Smolska, J. Rodzik (red.), Procesy erozyjne na stokach użytkowanych rolniczo (metody badań, dynamika i skutki), Prace i Studia Geograficzne WGSR UW 45: 2948.
 • Święchowicz J., 2008, Soil erosion on cultivated foothill slopes during extreme rainfall events in Wiśnicz Foothills of southern Poland, Folia Geographica, Series Geographica-Physica 39: 7993.
 • Margielewski W., Święchowicz J., Starkel L., Łajczak A., Pietrzak M., 2008, Współczesna ewolucja rzeźby Karpat Fliszowych, [w:] L. Starkel, A. Kotarba, A. Kostrzewski, K. Krzemień (red.),Współczesne przemiany rzeźby Polski, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 57133.
 • Święchowicz J., 2006, The role of precipitation on slope transformation in the Carpathian Foothills (Poland), Geomorphologia Slovaca 6(2): 5–13.
 • Święchowicz J., 2005, Zróżnicowanie i zmiany koncentracji zawiesiny, [w:] M. Żelazny (red.), Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych i podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 148–167.
 • Święchowicz J., 2004, Rola procesów ekstremalnych w transformacji stoków pogórskich (na przykładzie Dworskiego Potoku), [w:] B. Izmaiłow (red.), Przyroda – Człowiek – Bóg, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 83–91.
 • Święchowicz J., 2002, Współdziałanie procesów stokowych i fluwialnych w odprowadzaniu materiału rozpuszczonego i zawiesiny ze zlewni pogórskiej, Instytutu Geografii UJ, Kraków, ss. 150.
 • Święchowicz J., 2002, The Influence Of Plant Cover And Land Use On Slope–Channel Decoupling In A Foothill Catchment: A Case Study From The Carpathian Foothills, Southern Poland, Earth Surface Processes and Landforms 27(5): 463479.
 • Święchowicz J., 2002, Linkage Of Slope Wash And Sediment And Solute Export From A Foothill Catchment In The Carpathian Foothills Of South Poland, Earth Surface Processes and Landforms 27(12): 13891413.
 • Święchowicz J., 2000, The Threshold Conditions For Slope Wash Processes In The Foothill Catchment (Carpathian Foothills, South Poland), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 34: 6788.
 • Chełmicki W., Świechowicz J., Mietelski W., Macharski P., 1993–1994, Natural factors of Cs-137 distribution in soil on the example of forested slope in the Carpathian Foothills, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2728: 7186.
 • Chełmicki W., Święchowicz J., 1992, Application of Cs-137 and Soil Trapping Methods for Studying Slope Processes in the Carpathian Foothills, Pirineos 139: 314.

Zajęcia dydaktyczne:
Pracownia 1 rok, Projekty, Katastrofy w przyrodzie, Proseminarium licencjackie, Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni, Procesy fizycznogeograficzne i monitoring środowiska, Geomorfologia dynamiczna, Ćwiczenia terenowe z geomorfologii, Strefy i regiony morfoklimatyczne, Metody badania rzeźby, Ćwiczenia terenowe – Sudety.