Dr hab. Bogdana Izmaiłow

Dr hab. Bogdana Izmaiłow
Adiunkt
pok. 2.28
tel.12-664-5268
bogdana.izmailow@uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia,

Tematyka badań:
Morfogenetyczna działalność wiatru: przebieg współczesnych procesów eolicznych w obszarach wysokogórskich, nadmorskich i terenach rolniczo użytkowanych, ewolucja i wykształcenie wydm śródlądowych i pustynnych, struktura i tekstura piasków wydmowych, rozwój rzeźby obszarów górskich i ich przedpola, metodyka przedstawiania rzeźby terenu na mapach

Projekty badawcze:

 • Czynna ochrona kompleksu prioretytowych siedlisk apiaskowych (6120, 2339) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej, NAT/PL/000259 Life 09 + i NFOŚiGW, kierownik dr M. Kolecki, dr M. Węgrzyn, 2012-2013, udział.
 • Ochrona zasobów geomorfologicznych Bieszczadzkiego Parku Narodowego na potrzeby sporządzenia planu ochrony BdPN, projekt zamawiany przez BdPN,2009-2010, udział.
 • Charakterystyka rzeźby Miasta Krakowa (ekspertyza do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa zamawiana przez Urząd Miasta Krakowa), 2009, główny wykonawca.
 • Zróżnicowanie utworów pokrywowych w Beskidzie Niskim i Bieszczadach DBN – 414/CVRBW/XVII-53/2005, (UJ) 2004 – 2005, projekt indywidualny.
 • Relacja człowiek-środowisko w sferze materialnej i duchowej DBN-414/CRBW/K-VI-25/2003 (UJ) 2003-2004, projekt indywidualny.
 • Rozwój form deflacyjnych na wydmach Mierzei Kurońskiej, badania we współpracy z I.Geol. w Wilnie, kierownik dr R.Morkunaite, 2003- udział.
 • Klimatyczne uwarunkowania morfologicznej działalności wiatru na progu Karpat N-25/CRBW-VI-7/2002, UJ, 2002 – 2003, projekt indywidualny.
 • Procesy pustynnienia w obszarze południowego Maroka na przykładzie obszaru południowego Maroka na przykładzie Mhamid (Antyatlas), badania przy współpracy UW, kierownik mgr M.Dłużewski, 2001-2003, udział.
 • Obieg energii i materii w progowej części Pogórza Karpackiego w rejonie Bochni N-25CRBW-VI-55/2001, UJ, 2001 – 2002, projekt indywidualny.
 • Przyroda nieożywiona i gleby Magurskiego Parku Narodowego, (Fundusz Ochrony Środowiska i MPN, kierownik prof. der hab. S.Skiba, 1996-1999, udział.
 • Obieg i transformacja zanieczyszczeń w obrębie geosystemów progu Pogórza Karpackiego PB 0389/P2/93/04 (KBN, kierownik doc. dr hab. L. Kaszowski, 1993 – 1995, udział.
 • Szczegółowa mapa geomorfologiczna Miejskiego Województwa Krakowskiego w skali 1:50 000, projekt zamawiany przez Komitet Nauk Geograficznych PAN, kierownik dr M. Tyczyńska, 1978-1984, udział.

Obszary badawcze:
Karpaty (Tatry, Beskid Niski, Bieszczady, Pogórze Wielickie), Kotliny Podkarpackie (Oświęcimska, Sandomierska), Wyżyny (Śląska, Krakowsko-Częstochowska, Miechowska, Niecka Nidziańska), Mierzeja Kurońska, Antyatlas i Sahara Zachodnia, Wyspy Zielonego Przylądka

Wybrane publikacje:

 • Izmaiłow B., 1975: Geneza i wiek wydm Puszczy Niepołomickiej, Folia Geographica, ser.geogr.- phys. IX, Kraków, s.43-60.
 • Izmaiłow B., 1984: Eolian deposition above the timber line in the Gąsienicowa Valley in the Tatra Mts., Zeszyty Nauk UJ, Prace Geogr.61, Kraków, s.43-59.
 • Izmaiłow B., 1985: Eolian transport in alpine part of the High Tatra Mountains, Quaestiones Geographicae,Special Issue 1, Poznań, s.121-140.
 • Izmaiłow B., 1986: Morphogenetic wind action in the high-mountain area of the Tatra Mts., Geographia Polonica 52, Warszawa, s. 91-98.
 • Izmaiłow B., 1992: Problem wydm położonych w zasięgu holoceńskiej agradacji rzecznej w Kotlinie Sandomierskiej [w:] Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej, T. Szczypek (red.), Stow. Geomorf. Pol. Sosnowiec, s.5-23.
 • Izmaiłow B., Nalepka D., 1994: Wiek i efektywność najmłodszej fazy rozwoju wydmy w Przerytym Borze na Wysoczyźnie Tarnowskiej, [w:] Vistuliańsko-holoceńskie zjawiska i procesy eoliczne (wybrane zagadnienia), B. Nowaczyk, T. Szczypek (red.), Stow. Geomorf. Pol., Poznań, s.33-45.
 • Izmaiłow B., 1996: Drugorzędne formy depozycji eolicznej w kulminacjach wydm śródlądowych, [w:] Współczesne oraz kopalne zjawiska i formy eoliczne, wybrane zagadnienia, T. Szczypek, J. Waga (red.), UŚ, Wydz. Nauk o Ziemi, Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Stow. Geom. Polskich, Sosnowiec, s.57-64.
 • Izmaiłow B., 1998: Defining conditions and their geomorphological role in the Carpathian Foothills marginal zone between the Raba and Uszwica rivers, [w:] The Carpathian Foothills marginal zone, Man and environment, W.Chełmicki (red.), Prace Geograficzne IGUJ, z.103, Kraków, s.62-82.
 • Izmaiłow B., 2000: The development of the Upland relief driven sand dunes in Brama Krakowska, [w:] Aeolian processes in different landscape zones (Procesy eoliczne w różnych strefach krajobrazowych), R. Dulias, J. Pełka-Gościniak (red.), Faculty of Earth Sciences , University of Silesia, The Association of Polish Geomorphologists, Sosnowiec, s.118-128.
 • Izmaiłow B., 2001: Typy wydm śródlądowych w świetle badań struktury i tekstury ich osadów (na przykładzie dorzecza górnej Wisły), Rozprawy habilitacyjne UJ, nr 358, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss.282.
 • Česnulevičius A., Izmaiłow B., Morkűnaité R., 2006: Defliacinių daubų dynamika Kuršių nerijos Didžiajame kopagŭbryje, Geografia, nr 42 (2), s.21-28.
 • Izmaiłow B., Kamykowska M., Krzemień K., 2006: The geomorphological effects of flash floods in mountain river channels. The case of the River Wilsznia (Western Carpathian Mountains), Prace Geograficzne IGiGP UJ, z. 116, s.89-97.
 • Izmaiłow B., Krzemień K., 2008, The geomorphological role of episodic rivers based on the example of the Oueds el Mut and el Feija (Antiatlas Mountains, Morocco), [wyd.] Contemporary evolution of the natural environment of the region between Antiatlas and Sahara (Morocco), Prace Geograficzne IGiGP UJ, 118, S. Skiba, K. Krzemień (red.), s.103-117.
 • Izmaiłow B., Michno A., 2009, Klimatyczne uwarunkowania współczesnego rozwoju rzeźby Wysp Zielonego Przylądka, Prace i Studia Geograficzne t.41, s.103-113.

Zajęcia dydaktyczne: Ewolucja rzeźby Polski, Metody badania rzeźby, Przemiany rzeźby, Seminarium magisterskie, Seminarium doktoranckie, Podstawy geomorfologii, Podstawy nauk o Ziemi,Geomorfologia dynamiczna, Metody badań osadów czwartorzędowych, Strefy i regiony morfoklimatyczne, Historia myśli geograficznej, Seminarium magisterskie