Dr hab. Anna Michno, prof. UJ

Dr hab. Anna Michno, prof. UJ

Profesor uczelni
pok. 2.34
tel.12-664-5271
anna.michno@uj.edu.pl

Specjalność: geografia fizyczna, geomorfologia, paleogeografia

Tematyka badań: Ewolucja dolin rzecznych w późnym glacjale i holocenie. Rozwój dolin denudacyjnych w obszarach wyżynnych i pogórskich. Antropogeniczne przemiany rzeźby. Sedymentologiczny zapis dynamiki procesów geomorfologicznych. Wykształcenie współczesnych osadów aluwialnych. Tekstura i struktura pokryw stokowych. Terenowe i laboratoryjne metody badań osadów czwartorzędowych.

Aktualne obszary badawcze: Wyżyna Małopolska, Kotlina Sandomierska, Pogórze Karpackie, Podhale, Tatry

Projekty badawcze:

 • Wykształcenie osadów dna doliny jako wskaźnik antropopresji w zlewni Nidzicy w okresie od neolitu aż do czasów współczesnych, 1999-2000, kierownik: dr A. Michno, IGiGP UJ, Kraków.

 • Megalityczny kompleks grobowo-kultowy w Słonowicach, woj. świętokrzyskie. Archeologia i paleogeografia, 2000-2002, kierownik: dr K. Tunia, IAiE PAN, Kraków.
 • Wpływ antropopresji na szybkość rozprzestrzeniania się pól wydmowych w południowym Maroku, 2006-2008, kierownik: dr M. Dłużewski, WGiSR UW, Warszawa.
 • Sedymentacja pozakorytowa na równinie zalewowej Wisły w świetle analiz litofacjalnych, luminescencyjnych, geochemicznych i radioizotopowych, 2008-2012, kierownik: dr J.B. Szmańda, UH-P Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Wpływ działalności człowieka na degradację środowiska przyrodniczego dolin rzecznych w klimacie suchym i półsuchym – na przykładzie dolin rzecznych Dades-Draa (południowe Maroko), 2009-2011, kierownik: mgr K. Sobczak, WGiSR UW, Warszawa.
 • Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój i prędkość przemieszczania się barchanów (na przykładzie wybranych obszarów północnej Sahary), 2009-2012, kierownik: dr M. Dłużewski, WGiSR UW, Warszawa.
 • Application of laboratory method of selfabrasion to determine the pace of erosion processes occuring in mountains streams, 2014-2016, (Pol-Nor/209947/52/2013, Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza), kierownik: E. Słowik-Opoka, UR, Kraków.

Wybrane publikacje:

 • Słowik-Opoka E., Michno A., Zhang W., 2020, The Significance of Log and Boulder Steps for Diversification of Fluvial Sediments Characteristics in a Stream Channel in a SmallForest Catchment in the Polish Carpathians, Forests 11(6), 676.
 • Michno A., 2020, Historia geologiczna i współczesna rzeźba terenu, [w:] K. Tunia (red), Kartki z dziejów igołomskiego powiśla, Wydawnictwo i Pracownia Archeologiczna Profil-Archeo, 38-62.
 • Urbaniak A., Michno A., 2019, Zróżnicowanie współczesnych aluwiów Lepietnicy, Prace Geograficzne 158, 7-25.
 • Słowik-Opoka E., Wrońska-Wałach D., Panaś E., Michno A., 2018, Analysis of the shape of quartz grains of mineral sediments collected from log steps and boulder steps located in the mountain stream channel in a small basins – flysh Carpathian case study, [in:] Book of abstracts: Ist International Scientific Conference, Hydrology in natural and anthropogenic environments (Hydro2018), Kraków, 4-7 September 2018, 35-36.
 • Gębica P., Michno A., Sobucki M., Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Wacnik A., 2019, Temporal variation of prehistoric human settlement recorded in the oxbow lake deposits of San River valley (Sandomierz Basin, SE Poland), Geochronometria 46, 148-160.
 • Słowik-Opoka E., Wrońska-Wałach D., Michno A., 2018, Analysis of sediment from steps in a small catchment in the Polish Carpathians in relation to the transition zone between the hillslope and fluvial system, Catena 65, 237-250.
 • Szmańda J.B., Łokas E., Wachniew P., Michno A., Kalicki T., Szwarczewski P., Przegiętka K.R., Radwanek-Bąk B., 2018, Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu, Prace Geograficzne 155, 157-172.
 • Kołaczek P., Gałka M., Apolinarska K., Gębica P., Superson S., Michno A., Harmata K., Szczepanek K., Płóciennik M., Gąsiorowski M., Karpinska-Kołaczek M., 2017, Lost in dating: problems with the absolute chronologies and sedimentation rates of Late Glacial and Early Holocene oxbow lake deposits in Central Europe, Quaternary Geochronology 41, 187-201.
 • Gębica P., Michno A., Wacnik A., Kołaczek P., Sobucki M., Superson S., 2017, The results of new study of the Late Vistulian and Holocene evolution of the San River valley in the Sandomierz Basin, SE Poland, [in:] EX-AQUA 2017 workshop: Palaeohydrological extreme events: evidences and archives, Delhi, India, 1-5.10.2017, International Union of Quaternary Research.
 • Michno A., 2017, Rzeźba, [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J. Pociask-Karteczka (red.), Hydrologia Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 31-36.
 • Kłapyta P., Zasadni J., Michno A., Korzeń K., Stachowicz-Rybka R., Stachowicz K., Sobucki M., 2017, Warunki środowiskowe na północnym przedpolu Tatr podczas pleniglacjału (MIS 3/MIS 2) w oparciu o nowe stanowisko paleobotaniczne w Jurgowie, [w:] VIII Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu: Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu, 6-9.06.2017, Kraków.
 • Michno A., Wasak K., Stolarczyk M., Strzyżowski D., Wrońska-Wałach D., Fidelus J., Sobucki M., Żelazny M., 2016, Wpływ wiatrowałów na zróżnicowanie cech osadów aluwialnych w dolinach tatrzańskich o różnym stopniu wylesienia, Landform Analysis 31, 35-48.
 • Święchowicz J., Michno A. (red.), 2016, Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, IGiGP UJ, UJ, Kraków, 1-392.
 • Słowik-Opoka E., Wrońska-WałachD., Michno A., 2016, Importance of woody debris thresholds to formation and differentiation of sediment in mountain stream channels, [w:] II International Conference REFORESTATION CHALLENGES: Opportunities for sustainable development in a degraded forestry environment, 27-29.06.2016, Kraków.
 • Michno A., 2016, Morfologiczne uwarunkowania agradacji dna doliny Szreniawy w rejonie Książnic Wielkich (Płaskowyż Proszowicki), [w:] J. Święchowicz, A. Michno (red.), Wybrane zagadnienia geomorfologii eolicznej. Monografia dedykowana dr hab. Bogdanie Izmaiłow w 44. rocznicę pracy naukowej, IGiGP UJ, Kraków, 231-263.
 • Bilska-Wodecka E., Michno A., Piotrowicz K., Guzik R., Gwosdz K., 2016, Cechy i źródła danych geograficznych, [w:] J. Święchowicz (red.), 2016, Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, IGiGP UJ, Kraków, 23-38.
 • Michno A., 2016, Zasady czytania i interpretacji map, [w:] J. Święchowicz (red.), 2016, Pracownia ogólna. Przewodnik rozwoju kluczowych kompetencji uczenia się i prowadzenia badań podczas studiów, IGiGP UJ, Kraków, 189-204.
 • Kozak J., Michno A., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., Wasak K. (red.), 2016, Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, IGiGP UJ, Kraków, 1-144.
 • Michno A., 2013, Rozwój dolin w ujściowych odcinkach rzek na wyżynach lessowych w Polsce, IGiGP UJ, Kraków, 1-232.
 • Michno A., 2012, Age and lithological diversity of floor sediments in the Lower Nidzica Valley in the Małopolska Upland (Southern Poland), Zeitschrift für Geomorphologie 57(1), 111-135
 • Sobczak K., Biejat K., Dłużewski M., Gierszewski P., Michno A., 2012, Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim (na przykładzie doliny górnego Dades – Maroko), Prace i Studia Geograficzne 49, 137-150.
 • Dłużewski M., Gierszewski P., Michno A., Sobczak K., Biejat K., 2012, The influence of the morphological processes on agriculture development in mountain valleys in semidry areas, The International Journal of the Environment and Water 1(3), 30-47.
 • Szwarczewski P., Kalicki T., Łokas E., Michno A., Radwanek-Bąk B., Szmańda J.B., Wachniew P., 2011, Wyniki badań warunków akumulacji mad wiślanych w świetle analiz zawartości metali ciężkich i aktywności izotopów 137Cs i 210Pb, [w:] Materiały Warsztatów: Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego, Warszawa, 09-10.06.2011, 25-26
 • Jackowski A., Michno A., (red.), 2010, Pamiętamy… Geografia polska w latach II wojny światowej, IGiGP UJ, Kraków, 1-236.
 • Izmaiłow B., Michno A., 2009, Geomorfologiczne uwarunkowania zagospodarowania obszarów lessowych na przykładzie Płaskowyżu Proszowickiego w rejonie Koszyc, [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo, IGiGPUJ, Kraków, 121-133.
 • Izmaiłow B., Michno A., 2009, Klimatyczne uwarunkowania współczesnego rozwoju rzeźby Wysp Zielonego Przylądka, Prace i Studia Geograficzne 41,103-113.
 • Izmaiłow B., Michno A., 2009, The significance of geomorphological research in spatial planning in loess areas, Fizyczna geografja ta geomorfologija 56, 299-311.
 • Wachniew P., Kalicki T., Łokas E., Michno A., Radwanek-Bąk B., Szmańda J.B., Szwarczewski P., 2009, Współczesna depozycja pozakorytowa w przełomowych odcinkach dolin Wisły i Warty w świetle badań interdyscyplinarnych, [w:] T. Kalicki, J.B. Szmańda, K. Zawada (red.), Materiały Konferencji Geomorfologów Polskich: Metody badań w geomorfologii, Kielce, 28-30.09.2009, 182-184.
 • Barczuk A., Dłużewski M., Michno A., 2008, Problemy analiz składu mechanicznego w laserowym mierniku cząstek zróżnicowanych mineralogicznie osadów wydmowych pustyń gorących, [w:] A. Kostrzewski (red.), V Seminarium: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 20-21.11. 2008, Poznań, 11-12.
 • Michno A., 2008, Age and main phases of accumulation of the sediments in Nidzica valley bottom (Southern Poland), Geografija 44, 15-27.
 • Michno A., 2004, Transformacja doliny dolnej Nidzicy w holocenie, IGiGP UJ, Kraków, 1-97.
 • Izmaiłow B., Michno A., 2002, Charakterystyka i warunki rozwoju górnego odcinka doliny Ribeira da Vinha (Cabo Verde), Acta Universitatis Nicolae Copernici, seria Geografia 109, 161-168.
 • Michno A., 2000, Wpływ osadnictwa neolitycznego na rozwój rzeźby zlewni Małoszówki, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne 105, 345–367.
 • Michno A., 1998, Types of landslides and their geomorphological role in the Carpathian Foothills marginal zone between the Raba and Uszwica rivers, Prace Geograficzne 103, 45-60.
 • Michno A., Lasek A., Gębica P., 1997, Charakterystyka lessów i osadów holocenu doliny Małoszówki w rejonie Kazimierzy Wielkiej (miechowski płat lessowy), [w:] M. Łanczont (red.), Glacjał i peryglacjał Kotliny Sandomierskiej i Przedgórza Karpat w okolicy Przemyśla, Seminarium Terenowe, 22-24.09.1997, Lublin, 23-26.

Zajęcia dydaktyczne: Ewolucja rzeźby Polski, Antropogeniczne przemiany rzeźby, Paleogeografia, Strefy i regiony morfoklimatyczne, Metody badań osadów czwartorzędowych, Metody badania rzeźby, Geomorfologia Polski Południowej, Ćwiczenia terenowe regionalne: Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze, Ćwiczenia terenowe przedmiotowe z geomorfologii, Prognozy środowiskowe, Gospodarka przestrzenna na obszarach wyżynnych, Proseminarium licencjackie, Seminarium magisterskie.