Metody badań osadów czwartorzędowych

Kurs metody badań osadów czwartorzędowych umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu sedymentologii, która jest przydatna do analiz z zakresu paleogeografii i współczesnych przemian środowiska przyrodniczego w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Pozwala na zdobycie umiejętności  umożliwiających zaplanowanie i realizacji samodzielnych badań terenowych i laboratoryjnych osadów oraz interpretacji otrzymanych wyników w celu rekonstrukcji genezy i warunków depozycji osadów różnych środowisk sedymentacyjnych. Istotnymi wartościami praktycznymi zajęć jest poznanie technik  wykonywania i dokumentacji wierceń i odkrywek, podstawowych analiz cech strukturalnych i teksturalnych osadów oraz sposobow graficznej prezentacji otrzymanych wyników. Do dyspozycji studentów jest nowoczesny sprzęt umożliwiający przeprowadzenie kompleksowych analiz cech osadów.

Zakres kursu obejmuje zagadnienia:

  • Klasyfikacji osadów klastycznych.
  • Metod wykonywania i dokumentacji profili i odsłonięć terenowych: wybór i lokalizacja punktu badań, technika wykonywania wierceń i odkrywek, zasady ich opisu, pomiary biegu, upadu warstw i ułożenia materiału, sporządzanie dokumentacji graficznej odsłonięć, zasady pobory i przechowywania prób osadów do analiz laboratoryjnych.
  • Metod badania uziarnienia osadów: zasady metody sitowej, metody laserowej – walory i ograniczenia metod, zestawianie i prezentacja graficzna wyników, liczbowe wskaźniki uziarnienia i ich interpretacja.
  • Analizy obróbki materiału żwirowego: metody określania formy, spłaszczenia i sferyczności żwirów (metody wg: Cailleux, Zingga, Olszewskiego, i in.), zestawienie liczbowe i graficzne oraz interpretacja wyników.
  • Analizy składu petrograficznego osadów: metody poboru materiału, techniki pomiaru, metody przedstawiania i interpretacja wyników.
  • Badanie obtoczenie ziarn frakcji piaszczystej: metoda graniformametrii mechanicznej, analiza pod mikroskopem optycznym (metoda Cailleux, zastosowanie Morphology G3), liczbowe wskaźniki obtoczenia i ich interpretacja.
  • Metod datowania osadówmetody określania wieku osadów (14C , metoda TL i OSL, metoda palinologiczna, metoda lichenometryczna, metoda dendrochronologii, metoda malakologiczna i in.)
  •  Rekonstrukcji genezy i warunków sedymentacji osadów różnych środowisk sedymentacyjnych na podstawie ich tekstury i cech strukturalnych.

PICT0317Fot-2fot_geomorf.6PICT0320 PICT0334PICT032877koparka-3Fot-8Fot-9Fot-7Fot-6Fot-1Fot-3Fot-5