XI ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH

Geomorfolodzy z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do uczestnictwa w XI Zjeździe Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, który odbędzie się pod hasłem “Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby”.

Zjazd odbędzie sie w Warszawie w dniach 13-15 września 2017 roku.

Celem XI Zjazdu Geomorfologów Polskich jest przedstawienie wyników badań geomorfologicznych prowadzonych w Polsce i w innych strefach morfoklimatycznych, od Svalbardu po Saharę. Zapraszeni są wszyscy, którzy chcą zaprezentować wyniki dotyczące zarówno zagadnień paleogeograficznych, jak i procesów współ- czesnych z zakresu m.in. geomorfologii fluwialnej, fluwialno-denudacyjnej, glacjalnej, litoralnej, eolicznej, krasowej. Zaproszone sa  również wszystkie osoby prowadzące badania  dotyczące uwarunkowań rozwoju rzeź- by, w tym uwarunkowań litologicznych, strukturalnych, klimatycznych i antropogenicznych. Oddzielna sesja poświęcona zostanie najnowszym metodom badań terenowych, laboratoryjnych i GIS stosowanym w geomorfologii, które szczególnie w ciągu ostatnich lat charakteryzuje bardzo dynamiczny rozwój.  Do czynnego uczestnictwa w Zjeździe SGP zaproszeni są też przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, w tym geologów, hydrologów, chemików, biologów, archeologów.

Więcej informacji znajduje sie na stronie: http://sgp.home.amu.edu.pl/pl/aktualnosci