Tatrzańskie warsztaty geomorfologiczne

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Tatrzański Park Narodowy serdecznie zapraszają na Tatrzańskie Warsztaty Geomorfologiczne, które odbędą się w Zakopanem, w dniach 20-23 września 2015 roku. Warsztaty mają stworzyć platformę do dyskusji wyników badań geomorfologicznych prowadzonych przez różne zespoły w Tatrach oraz ich rozpowszechnienia w środowiskach zainteresowanych Tatrami – nauczycieli akademickich i szkolnych lub zawodowo związanych z Tatrami – pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodników tatrzańskich, pracowników agencji turystycznych oraz członków klubów wysokogórskich i jaskiniowych.

Panorama 23W trakcie pięciu sesji terenowych, będą dyskutowane zagadnienia dotyczące ewolucji i współczesnych przemian rzeźby Tatr oraz będą prezentowane wybrane metody badawcze (np.lichenometryczna, młotek Schmidta). Każda z sesji terenowych będzie dedykowana innej tematyce.

Ważne terminy: Zgłoszenie uczestnictwa: 30 kwietnia 2015, Nadesłanie streszczenia wystąpienia: 15 maja 2015, Wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 maja 2015

Konferencja pt. „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”

DSCF7262Piąta konferencja z cyklu Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek pt. NAUKA TATROM, poświęcona będzie aplikacyjnemu charakterowi badań naukowych w Tatrach. Konferencja odbędzie się 24–26 września 2015 r. w Zakopanem. Organizatoram konferencji są Tatrzański Park Narodowy oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Odział Krakowski. Konferencja tradycyjnie będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:Nauki o Ziemi, Nauki biologiczne oraz Człowiek i środowisko. W trakcie konferencji prezentowane będą wyniki badań (aktualnie prowadzonycch oraz planowanych w przyszłości), zmierzających do wypracowania zasad lepszej ochrony środowiska przyrodniczego Tatr, przy zachowaniu ich dotychczasowych funkcji edukacyjnych, turystycznych i sportowych.

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj

Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”w Lublinie

DSCF8468W czerwcu 2015 r w Lublinie będzie miał miejsce Kongres Geografów Polskich, który odbędzie się w 70 rocznicę utworzenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Katedry Geografii Ogólnej. Kongres odbywać się będzie pod hasłem „Granice geografii”,a złożą się na niego LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich. W zamierzeniu inicjatorów tego wydarzenia naukowego powinna to być doskonała okazja, zarówno do dyskusji nad kondycją współczesnej polskiej geografii, zarysowującymi się jej nowymi polami badawczymi oraz nad możliwościami aplikacji i komercjalizacji wiedzy geograficznej, zarówno w jej wymiarze fizycznym, jak i społeczno-ekonomicznym.

Więcej informacji znajduje się tutaj

Konferencja Regionalna IAG/AIG „Gradualism vs catastrophism in landscape evolution” (Barnaul, Russia, July 2-4, 2015)

W dniach 2-4 lipca 2015 r odbędzie się w Barnaul (Rosja) regionalna konferencja IAG/AIG „Gradualism vs catastrophism in landscape evolution”. Konferencja organizowana jest w Uniwersytecie Ałtajskim przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (IAG) oraz Asocjację Geomorfologów Rosyjskich  (RuAG).

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie: http://iag2015.rurs.net/

X Zjazd Geomorfologów Polskich

W dniach 16-19 września 2014 r odbędzie się w Toruniu  X Zjazd Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne –ich morfogeneza, teraŸniejszość, przyszłość„. Tegoroczny zjazd  dedykowany jest Prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Główną ideą Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych kierunków badań plejstoceńskich i współczesnych krajobrazów polodowcowych. Zrozumienie ich morfogenezy jest podstawą do ich racjonalnego wykorzystania i ochrony oraz prognozy dalszego rozwoju. Zagadnienia te były jednymi z ważnych problemów badawczych jubilata Prof. Władysława Niewiarowskiego.

Zgłoszenie uczestnictwa, kosztow wpisowego oraz strzeszczen wystąpien w upływa do 31 marca 2014

Informacje o Zjeździe są dostępne na stronie internetowej: http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/

Elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe znajduje się pod
adresem: http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_zgloszeniowy/

V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej

V Warsztaty  Geomorfologii Strukturalnej pt. „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego”odbędą się 24-27 września 2014 roku.Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału  został przedłużony do 15 marca br. Szczegóły dotyczące Warsztatów zamieszczone zostały w Komunikacie 1, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

8th international conference (IAG) on Geomorphology, Paris 2013

ParisW dniach 27 do 31 sierpnia 2013 r w Paryżu miała miejsce ósma międzynarodowa konferencja geomorfologiczna Geomorphology and sustainability, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (IAG). W ramach konferencji odbyło się 27 sesji tematycznych, pięć wykładów głównych oraz warsztaty dla młodych geomorfologów. Uczestnicy Konferencji mogli także uczestniczyć w 14 wycieczkach tematycznych na terenie Francji i Szwajcarii. Sesje tematyczne obejmowały zagadnienia min. rzeźby obszarów wulkanicznych, częstości i skali w geomorfologii, wpływu właściwości skał na przebieg i dynamikę procesów geomorfologicznych, wpływu człowieka  na kształtowanie rzeźby, problematyki rozwoju rzeźby dolin wielkich rzek i małych zlewni, zagadnienia geomorfologiczne obszarów górskich, wybrzeży skalistych, strefy suchej, a także modelowania w geomorfologii i kartowania geomorfologicznego.

Do pobrania:

Program Międzynarodowej Konferencji Geomorfologicznej

Abstrakty wystąpień konferencyjnych Paryż 2013

VIII Forum Geografów Polskich (Szczecin)


W dniach 10-11 czerwca 2013 r w Szczecinie odbyło się kolejne, VIII Forum Geografow Polskich poświęcone zagadnieniom Geografia wobec problemów globalnych. Forum zostało zorganizowane przez wydział Nauk i Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Komitet Nauk Geograficznych PAN, patronat nad tym wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Edward Wlodarczyk. Uczestnicy Forum skupili sie w dyskusji nad zagadnienieniami aktualnego stanu i problemami geografii w Polsce, globalizacji tej dyscypliny oraz różnymi obliczami polskiej geografii. Podczas Forum zostaly także wręczone dyplomy Komitetu Nauk Geograficznych w konkursie im. Eugeniusza Romera za najlepsze prace doktorskie obronione w roku 2011. W dziedzinie geografii fizycznej nagrodzono dr Piotra Kłapytę (IG i GP UJ) za rozprawę pt. Ewolucja rzeźby wysokogórskiej Tatr Zachodnich w poźnym glacjale i holocenie, najlepszą rozprawą z geografii spoleczno-ekonomicznej została praca dr Tomasza Napierały (Uniwersytet Łódzki) pt. Modele badań determinant przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych. W części sesyjnej zaprezentowano kilkanaście referatów w ramach grup tematycznych: zmiany społeczno-ekonomiczne, zmiany hydrologiczne, uwarunkowania i skutki zmian rzeźby terenu, społeczni i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystyki, zmiany klimatyczne i ich skutki oraz rozwój metod badawczych. Program Forum dostępny jest na stronie www.geoforum2013.univ.szczecin.pl

P6110186 P6110188P6100121P6100125P6100182 P6100185

Nowa Monografia „Struktura koryt rzek i potoków”

mono1W marcu w Wydawnictwie Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zostało opublikowane długo oczekiwane studium metodyczne pt. Struktura koryt rzek i potoków pod redakcją Kazimierza Krzemienia. Opracowanie to stanowi  kompedium wiedzy dotyczącej metodyki badania struktury koryt rzecznych. Zagadnienia tematyczne  opracowane przez zespół autorów obejmują m.in. kartowanie koryt rzecznych, parametry zlewni i koryt rzecznych, podstawowe pojęcia i definicje, przykłady opracowań struktury i morfodynamiki koryt w Beskidzie Wyspowym i Gorcach. Całość opracowania ilustrują liczne barwne ryciny i fotografie. Monografia ta jest owocem wieloletnich badań współczesnych procesów fluwialnych i ich skutków w obszarach górskich umiarkowanej strefy klimatycznej prowadzonych przez Zakład Geomorfologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, umożliwiły one opracowanie metodyki kartowania koryt rzecznych, ze szczególnym uwzględnieniem form i osadów. W zamieszczonych przykładowych opracowaniach do dynamicznej analizy systemów korytowych zaproponowano wybór tych cech koryta, form korytowych i rumowiska korytowego, które bezpośrednio lub pośrednio informują o dynamice koryta, a więc o procesach go formujących i transformujących. Jak potwierdziły dotychczasowe badania, znajomość całych  systemów fluwialnych jest niezbędna do ich ochrony, do przeprowadzenia prawidłowo zaplanowanych ewentualnych regulacji koryt oraz poznania etapu ich rozwoju.

Krzemień K., (red.), 2012, Struktura koryt rzek i potoków (studium metodyczne), IG i GP UJ, Kraków, 1-144.

Publikacja dostępna jest w sprzedaży on-line