Odszedł Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski

Dnia 6 czerwca 2017 roku zmarł ś.p. Ojciec doc. dr hab. Ludwik Kaszowski OSPPE Emerytowany pracownik Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu w latach 1994–1996, wybitny geomorfolog. Kapłan i zakonnik Zgromadzenia OO. Paulinów. Geografia była wielką miłością i pasją życia Ojca Ludwika, którą poświęcił jedynie dla Boga i posługi kapłańskiej. Człowiek niezwykle prawy, wyjątkowo skromny i życzliwy. Wspaniały nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń geografów. Do końca swych dni wspierał nas swą wiedzą, mądrością i modlitwą.

192460

Ludwik Kaszowski

Konferencja „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”

Wydzial Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Państwowy Instytut Geologiczny -Panstwowy Instytut Badawczy oraz Komitet Badań Czwartorzędu PAN zapraszają na  XXIV Konferencję Naukowo-Szkoleniową z cyklu „Stratygrafia plejstocenu Polski” poświęconą zagadnieniom Czwartorzędu pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej. Konferencja odbędzie się w dniach 4-8 września 2017 r. w miejscowości Wawrzykowizna koło Bełchatowa.

Szczegółową prezentacją będą objęte złożone w rowie Kleszczowa plejstoceńskie osady różnego wieku i różnej genezy, które mają kluczowe znaczenie dla stratygrafii plejstocenu Polski Środkowej. Kolejnym, ważnym problemem poruszonym podczas sesji terenowych konferencji będzie warciańska strefa marginalna, opierająca się o północno-zachodnie stoki Pasma Przedborsko-Małogoskiego, przekształcona w warunkach klimatu peryglacjalnego. Ponadto poruszony będzie wątek paleogeograficzny dotyczący doliny Luciąży na Równinie Piotrkowskiej, która była badana przy okazji interesujących rekonstrukcji archeologicznych. Przedstawiona zostanie także historia formowania i wypełniania wybranych zbiorników jeziorno-torfowiskowych znajdujących się na obszarze Kotliny Szczercowskiej.

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

  •  do 15.03.2017. – przesłanie karty uczestnictwa
  • do 31.03.2017. – Komunikat II
  • do 15.05.2017. – przesłanie streszczenia referatu lub posteru
  • od 5.11.2016. do 31.05.2017. – wpłata kosztów udziału w konferencji
  • do 31.07.2017. – Komunikat III
  • 04.09.2017. – początek XXIV Konferencji
  • 01.10.2017. – termin składania artykułów do wybranych czasopis

Więcej informacji w Komunikacjenr 1 stratygrafia2017

XI ZJAZD GEOMORFOLOGÓW POLSKICH

Geomorfolodzy z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do uczestnictwa w XI Zjeździe Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, który odbędzie się pod hasłem “Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby”.

Zjazd odbędzie sie w Warszawie w dniach 13-15 września 2017 roku.

Celem XI Zjazdu Geomorfologów Polskich jest przedstawienie wyników badań geomorfologicznych prowadzonych w Polsce i w innych strefach morfoklimatycznych, od Svalbardu po Saharę. Zapraszeni są wszyscy, którzy chcą zaprezentować wyniki dotyczące zarówno zagadnień paleogeograficznych, jak i procesów współ- czesnych z zakresu m.in. geomorfologii fluwialnej, fluwialno-denudacyjnej, glacjalnej, litoralnej, eolicznej, krasowej. Zaproszone sa  również wszystkie osoby prowadzące badania  dotyczące uwarunkowań rozwoju rzeź- by, w tym uwarunkowań litologicznych, strukturalnych, klimatycznych i antropogenicznych. Oddzielna sesja poświęcona zostanie najnowszym metodom badań terenowych, laboratoryjnych i GIS stosowanym w geomorfologii, które szczególnie w ciągu ostatnich lat charakteryzuje bardzo dynamiczny rozwój.  Do czynnego uczestnictwa w Zjeździe SGP zaproszeni są też przedstawicieli dyscyplin pokrewnych, w tym geologów, hydrologów, chemików, biologów, archeologów.

Więcej informacji znajduje sie na stronie: http://sgp.home.amu.edu.pl/pl/aktualnosci

Tatrzańskie warsztaty geomorfologiczne

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Tatrzański Park Narodowy serdecznie zapraszają na Tatrzańskie Warsztaty Geomorfologiczne, które odbędą się w Zakopanem, w dniach 20-23 września 2015 roku. Warsztaty mają stworzyć platformę do dyskusji wyników badań geomorfologicznych prowadzonych przez różne zespoły w Tatrach oraz ich rozpowszechnienia w środowiskach zainteresowanych Tatrami – nauczycieli akademickich i szkolnych lub zawodowo związanych z Tatrami – pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, przewodników tatrzańskich, pracowników agencji turystycznych oraz członków klubów wysokogórskich i jaskiniowych.

Panorama 23W trakcie pięciu sesji terenowych, będą dyskutowane zagadnienia dotyczące ewolucji i współczesnych przemian rzeźby Tatr oraz będą prezentowane wybrane metody badawcze (np.lichenometryczna, młotek Schmidta). Każda z sesji terenowych będzie dedykowana innej tematyce.

Ważne terminy: Zgłoszenie uczestnictwa: 30 kwietnia 2015, Nadesłanie streszczenia wystąpienia: 15 maja 2015, Wniesienie opłaty konferencyjnej: 15 maja 2015

Konferencja pt. „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”

DSCF7262Piąta konferencja z cyklu Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek pt. NAUKA TATROM, poświęcona będzie aplikacyjnemu charakterowi badań naukowych w Tatrach. Konferencja odbędzie się 24–26 września 2015 r. w Zakopanem. Organizatoram konferencji są Tatrzański Park Narodowy oraz Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Odział Krakowski. Konferencja tradycyjnie będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:Nauki o Ziemi, Nauki biologiczne oraz Człowiek i środowisko. W trakcie konferencji prezentowane będą wyniki badań (aktualnie prowadzonycch oraz planowanych w przyszłości), zmierzających do wypracowania zasad lepszej ochrony środowiska przyrodniczego Tatr, przy zachowaniu ich dotychczasowych funkcji edukacyjnych, turystycznych i sportowych.

Więcej informacji o konferencji znajduje się tutaj

Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”w Lublinie

DSCF8468W czerwcu 2015 r w Lublinie będzie miał miejsce Kongres Geografów Polskich, który odbędzie się w 70 rocznicę utworzenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Katedry Geografii Ogólnej. Kongres odbywać się będzie pod hasłem „Granice geografii”,a złożą się na niego LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz IX Forum Geografów Polskich. W zamierzeniu inicjatorów tego wydarzenia naukowego powinna to być doskonała okazja, zarówno do dyskusji nad kondycją współczesnej polskiej geografii, zarysowującymi się jej nowymi polami badawczymi oraz nad możliwościami aplikacji i komercjalizacji wiedzy geograficznej, zarówno w jej wymiarze fizycznym, jak i społeczno-ekonomicznym.

Więcej informacji znajduje się tutaj

Konferencja Regionalna IAG/AIG „Gradualism vs catastrophism in landscape evolution” (Barnaul, Russia, July 2-4, 2015)

W dniach 2-4 lipca 2015 r odbędzie się w Barnaul (Rosja) regionalna konferencja IAG/AIG „Gradualism vs catastrophism in landscape evolution”. Konferencja organizowana jest w Uniwersytecie Ałtajskim przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Geomorfologów (IAG) oraz Asocjację Geomorfologów Rosyjskich  (RuAG).

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie: http://iag2015.rurs.net/

X Zjazd Geomorfologów Polskich

W dniach 16-19 września 2014 r odbędzie się w Toruniu  X Zjazd Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne –ich morfogeneza, teraŸniejszość, przyszłość„. Tegoroczny zjazd  dedykowany jest Prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Główną ideą Zjazdu jest zaprezentowanie najnowszych kierunków badań plejstoceńskich i współczesnych krajobrazów polodowcowych. Zrozumienie ich morfogenezy jest podstawą do ich racjonalnego wykorzystania i ochrony oraz prognozy dalszego rozwoju. Zagadnienia te były jednymi z ważnych problemów badawczych jubilata Prof. Władysława Niewiarowskiego.

Zgłoszenie uczestnictwa, kosztow wpisowego oraz strzeszczen wystąpien w upływa do 31 marca 2014

Informacje o Zjeździe są dostępne na stronie internetowej: http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/

Elektroniczny formularz zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe znajduje się pod
adresem: http://www.zjazdsgp2014.umk.pl/formularz_zgloszeniowy/

V Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej

V Warsztaty  Geomorfologii Strukturalnej pt. „Strukturalne i litofacjalne uwarunkowania rzeźby Roztocza w aspekcie historii tektoniczno-basenowej Karpat i zapadliska przedkarpackiego”odbędą się 24-27 września 2014 roku.Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału  został przedłużony do 15 marca br. Szczegóły dotyczące Warsztatów zamieszczone zostały w Komunikacie 1, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.